Druhy hypoték

Hypoteční úvěry na investice do nemovitostí

Tyto hypotéky se týkají vlastnického vztahu k nemovitosti, nejpozději při čerpání úvěru je nutno prokázat účelovost. Financovat se může:

   • koupě (včetně vypořádání majetkových poměrů) nemovitosti
   • výstavba nemovitosti
   • rekonstrukce (včetně dostaveb apod.) nemovitosti
   • refinancování úvěru či půjčky na výše uvedený účel
   • kombinace výše uvedených účelů

Z hlediska typu financování hypotéky na investici do nemovitostí dále členíme na:

   • hypotéky pro financování vlastního bydlení
   • hypotéky pro financování nemovitostí určených k pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Předmětem těchto hypotečních úvěrů jsou nemovitosti na území ČR, které nejsou jako celek zahrnuty do obchodního majetku žadatele (tj. neslouží k zajištění příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmu, nebo souběh základů daně z § 7 a § 9 z téhož předmětu činnosti).Jedná se např. o následující nemovitosti – bytová jednotka, rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt k individuální rekreaci, pozemek určený k individuální výstavbě apod. Za investici do nemovitosti se považuje dále pořízení garáže i samostatně stojící, dílny, zahradního domku, bazénu apod. – podmínkou je, aby byl objekt pevně zabudován do terénu v rámci funkčního celku (základy, bazén zapuštěný apod.). Financovat lze i ideální část nemovitosti, terénní úpravy, oplocení apod. V případě, že v nemovitosti se nacházejí provozní nebo administrativní plochy, je pro rozhodnutí o jejím charakteru rozhodující jejich výměra. Pokud bytové plochy dosahují 50 nebo více procent celkové podlahové plochy objektu (bez vedlejších staveb), považuje se objekt za bytový. Nově lze kromě nemovitosti jako takové financovat v rámci těchto hypotečních úvěrů i movité věci (zejména pořízení předmětů, které se po zabudování stanou součástí nebo příslušenstvím nemovitosti).


Americké hypotéky – účelové (na investice do bydlení) a neúčelové

Účelová americká hypotéka se týká zejména družstevních a nájemních bytů, finančního vyrovnání spojeného s bydlením apod., účelovost se dokládá dodatečně, po dočerpání úvěru. Úvěr je zpravidla zajištěn jinou nemovitostí. Možné účely financování:

   • koupě družstevního bytu , tj. finanční vyrovnání s dosavadním uživatelem družstevního bytu formou odstupného na základě písemné smlouvy
   • úhrada členského podílu do bytového družstva
   • úhrada závazků vůči obci nebo jinému majiteli bytů z veřejné soutěže, vypsané za účelem získání užívacího práva k bytu
   • vypořádání závazků spojených s nemovitostí – vyplacení osob, které nejsou spoluvlastníky nemovitosti při darování nebo zdědění nemovitosti apod.
   • zaplacení dluhu na nájemném váznoucím na bytě nebo rekonstrukce bytu v majetku obce nebo družstva s cílem získání užívacího práva k bytu
   • refinancování vlastních prostředků prokazatelně použitých k financování bytových potřeb klienta

Pro účely bydlení lze financovat jen nemovitosti s převažující funkcí bydlení. Účel bydlení je nutno bance prokázat řádně uzavřenou písemnou smlouvou nebo jiným dokladem s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a uvedením způsobu úhrady. Banka uznává i uznání podpisů za vlastní. Úředně ověřené podpisy se nepožadují v případě, že jedním z účastníků dohody je obec nebo bytové družstvo nebo pokud je listina sepsána advokátem či notářem. V případě dostavby či rekonstrukce je požadováno pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací. Úvěrem pro účely bydlení není možné financovat platby za odstoupení užívacích práv ke státnímu či obecnímu bytu. U neúčelových úvěrů banka nezkoumá způsob nakládání s finančními prostředky z úvěru.