Co je hypotéka?

V České republice je hypoteční úvěr definován jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva (§ 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech). Hypoteční úvěry jsou poskytovány, jak fyzickým tak i právnickým osobám. Fyzickým osobám jsou hypoteční úvěry poskytovány na zejména na realizaci jejich potřeb bydlení či rekreace. Hypoteční úvěr může být čerpán i bez uvedení účelu (tzn. že banku nezajímá na co budou peníze použity). Neúčelová hypotéka se také nazývá „americká hypotéka“. Hypoteční úvěr má splatnost až 30 let a může mít dobu fixace úroku na 1 až 15 let. Výše úvěru od 150 000 Kč. Standardní hypotéky jsou až do výše 70% hodnoty nemovitosti, ale jsou i úvěry až do 100% hodnoty nemovitosti. Ty jsou ovšem za vyšší úrok.

100% hypotéky příliš nedoporučujeme vzhledem k vyšším úrokům a především k vyšší náročnosti na bonitu. Dobré podmínky jsou u hypoték do výše 80% odhadní ceny zastavované nemovitosti. Pokud nejsou finanční prostředky klienta dostatečné, je možné zbytek financovat jinými způsoby. Vše se odvíjí od bonity klienta.

V současné době všechny banky poskytují hypotéky do 90 % LTV (hodnoty nemovitosti). Rizikovost takových úvěrů je velmi vysoká a banky do vysokého rizika nechtějí jít, což je logické. Nicméně kombinací různých možností lze dosáhnout úvěru ve výši 100%. Je to trochu složitější cesta, ale možné to je. Ovšem, pokud není klient bonitní, nemá dostatečné příjmy, žádná cesta není.

Kdo může být žadatelem o hypoteční úvěr?

   • tuzemec (fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku)
   • cizozemec s českým státním občanstvím
   • cizozemec z členského státu Evropských společenství – který má příjmy v České republice nebo v zahraničí (pouze příjmy ze závislé činnosti)
   • cizozemec mimo EU s příjmy na území ČR
   • cizozemec mimo EU s příjmy na území EU (pouze příjmy ze závislé činnosti)

Kdo může být nabyvatelem nebo vlastníkem nemovitosti?

   • tuzemec (fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku)
   • cizozemec s českým státním občanstvím
   • cizozemec z členského státu Evropských společenství s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (trvalý pobyt i přechodný pobyt delší než 3 měsíce)

 

Žadatel o úvěr

Žadatel má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, popř. je mu pravidelně obnovována pracovní smlouva na dobu určitou (pracovní smlouva musí být minimálně jednou prodloužena) nebo je OSVČ, případně kombinace obou. Žadatel nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě v případě, kdy příjmy žadatele jsou postačující pro splátku úvěru, nemusí se ověřovat a dokladovat příjmy druhého žadatele, vyjma případu, kdy spolužadatel podniká a má daňové přiznání. V takovém případě musí spolužadatel doložit daňové přiznání žádá-li o hypoteční úvěr osoba v manželském stavu, stává se manžel(ka) žadatele/spolužadatele automaticky spolužadatelem, tj. podepisuje žádost, úvěrovou smlouvu společně se žadatelem. Výjimku tvoří případy, kdy mají manželé vypořádáno/zúženo společné jmění manželů (manžel/manželka nemusí být v tomto případě spolužadatelem) všichni žadatelé se po podepsání smlouvy o úvěru stávají dlužníky, kteří jsou vázáni společně a nerozdílně, tzn. v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru má banka právo požadovat plnění na kterémkoliv z nich.

Hypotéky bez dokládání příjmů

V poslední době se rozšířily i hypotéky bez dokládání příjmů. Je však nutné si uvědomit, že jde o hypotéky bez dokládání příjmů, nikoli pro klienty bez příjmů, a v tom je celé kouzlo. Tyto hypotéky jsou méně výhodné a dražší než hypotéky, u kterých je příjem dokladován. Klient prokazuje bance schopnost splácet úvěr pouze vyplněním žádosti o úvěr obsahující prohlášení o příjmech a majetku. Cílovou skupinou jsou tedy klienti, kteří příjmy i majetek skutečně mají! Úvěr není určen klienty s minimem příjmů či bez nich, začínající podnikatele, klienty se záznamy v registrech apod.! Tyto úvěry se poskytují zpravidla jen do výše 50% odhadní ceny zastavované nemovitosti.